Köpvillkor

  1. Betalning

Träningsavgift (kursabonnemang) går endast att betala med autogiro och tecknas med AKC – Angereds Kampsportscenter AB (AKC), org.nr. 559432-7198. Autogiro via Bankgirocentralen tillhandahålls av Billecta.

Autogiro debiteras vid köp först vid det datum som framgår för respektive kursabonnemang vid köptillfället.

Autogiro debiteras vanligtvis i slutet av månaden och igen vid varje förnyelse.

Träningen är förlagd till en vårtermin och en hösttermin med uppehåll för vinter och sommar. Terminsavgifterna är utslagna på hela året, dvs ett mindre belopp dras i slutet av varje månad hela året (12 dragningar).

Datum för det första debiteringstillfället för varje kurs anges på betalningssidan när du signerar autogiroavtalet.

AKC förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

För att teckna abonnemang måste du vara 18 år. Barn under 18 år behöver målsmans samtycke. Avtalet måste vara komplett ifyllt och den som står som betalare måste vara myndig.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms.

  1. Träningsavgift

Avgiften skiljer sig mellan de olika sporterna. Aktuella priser finns på vår hemsida. Priset är skyddat från prisändring under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prisändring aviseras på vår hemsida senast 45 dagar innan prisändring sker. Vid eventuella tillägg och avslut av abonnemang samt vid byte till vuxengrupp justeras priser automatiskt.

  1. Avtalstid och uppsägning

Nya medlemsavtal har en bindningstid på sex (6) månader och löper därefter tillsvidare med två (2) månaders uppsägningstid.

Avtalet kan bara sägas upp av den som betalar avgiften. Uppsägning sker skriftligen via mail till info@akc.world. Ange vilken tjänst det avser, ditt namn, personnummer samt (om du betalar åt någon annan) den tränandes namn och personnummer.

För uppsägningar som inkommer senast den 20:e dagen i månaden räknar vi med innevarande månadens debitering i uppsägningstiden. För uppsägningar som tas emot efter den 20:e dagen i månaden tillämpar vi uppsägningstiden från och med debiteringen nästkommande månad.

  1. Frysning av medlemskap

Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap kan du frysa det kostnadsfritt mot intyg. Frysning görs i minst en (1) månad och max 12 månader och kan göras en gång per år. Frysning kan ske vid t.ex. skada eller sjukdom (läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast), graviditet (inget intyg krävs), resa (kopia av biljett) eller jobb på annan ort (intyg från företag). Man ansöker om frysning via e-post på ekonomi@akc.world.

  1. Ångerrätt

Ångerrätt enligt distansköplagen gäller inte för våra kursabonnemang (11 §).

  1. Justering av villkor

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2023-07-27.